หมวด 3 การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ คำอธิบาย มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะโดยระบุรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานและข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน

(3.1.1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ

  • นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เบอร์ติดต่อ โทร.0-7567-3788, 0-7567-3763
  • นางสาวจิราวรรณ ขวัญศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เบอร์ติดต่อ โทร.0-7567-3766

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คำอธิบาย มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น

  • (3.2.1) https://shorturl.asia/u32LF การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อมูลผู้บริหาร)

การเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษา คำอธิบาย มีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • (3.3.1) https://www.wu.ac.th เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน คำอธิบาย มีช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันที่หลากหลายมากกว่า 1 ช่องทาง

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน  คำอธิบาย เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ผู้ที่มารับบริการ ผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น Web Board, กล่องข้อความถาม-ตอบ

  • (3.5.1)  https://www.wu.ac.th เว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • (3.5.2)  https://hotline.wu.ac.th  ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

Social Network ของหน่วยงาน คำอธิบาย  เป็นช่องทางเครือข่ายสังคมของหน่วยงานที่เสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เช่น Facebook twitter Line

Scroll to Top