หมวด 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ คำอธิบาย ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นข้อมูลในปีที่ประเมิน

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คำอธิบาย  ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ เป็นต้น

  • (2.2.1) https://dla.wu.ac.th/elaw/  ระบบสืบค้นกฏหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานประจำปี คำอธิบาย

(1) จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งประกอบ ด้วยข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานทางการเงิน

(2) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชี(รายงานประจำปี ส่วนแผนงานฯ งบการเงิน ส่วนการเงินฯ) 

รายงานทางการเงิน คำอธิบาย

(1) มีการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุนและทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา

(2) รายงานทางการเงินที่จัดทำมีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบภายนอกตมาตรฐานการตรวจสอบ

(3) มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณะในรายงานประจำปี(งบการเงิน ส่วนการเงินฯ)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  คำอธิบาย 

(1) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วาระการดำรงตำแหน่ง วิธีการประเมินผล ค่าตอบแทน 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาที่เปิดเผยมีความเป็นปัจจุบัน

  • (2.5.1) https://council.wu.ac.th/archives/8970  ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี คำอธิบาย  ข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมและมีความเป็นปัจจุบัน

(1) นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล คำอธิบาย แสดงหลักฐานการมีนโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  • (2.6.1.1) https://shorturl.asia/XL9ME  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คำอธิบาย ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล

  • (2.6.2.1) https://shorturl.asia/dKDOq  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 8/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • (2.6.2.2) https://shorturl.asia/tzsYc  คำสั่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

(3) โครงการ/กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล คำอธิบาย แสดงการรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย(ถ้ามี)

 

(4) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล คำอธิบาย สรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

  • (2.6.4.1) https://dla.wu.ac.th/th/  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
  • (2.6.4.2) https://shorturl.asia/gueZ7  รายงานการประเมินและการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565
Scroll to Top