หมวด 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา คำอธิบาย  ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา
(ส่วนสื่อสารองค์กร)

 • (1.1.1) https://www.wu.ac.th/th  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดเผยประกอบด้วย

(1) โครงสร้าง คำอธิบาย แสดงแผนผังของโครงสร้างหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของหน่วยงานภายใน

 • (1.2.1.1) https://www.wu.ac.th/th/about/219/โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหารงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • (1.2.1.2) https://shorturl.asia/KEoZh    คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง โครงสร้างการสั่งการและการกำกับดูแล

(2) ข้อมูลผู้บริหาร คำอธิบาย จะต้องเป็นข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ – นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหาร เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและผู้อำนวยการ ทำเนียบอธิการบดี

(3) อำนาจหน้าที่  คำอธิบาย จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  คำอธิบาย ต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของหน่วยงาน

(5) ข้อมูลการติดต่อ คำอธิบาย อย่างน้อยต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน

แผนดำเนินการประจำปี คำอธิบาย จะต้องมีรายละเอียดแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

 • (1.3.1) https://shorturl.asia/QTgZR แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คำอธิบาย แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย

 • (1.4.1) https://shorturl.asia/f9SAl  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คำอธิบาย จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คำอธิบาย จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษา

 • (1.6.1) https://ces.wu.ac.th/registrar/project/oit/  คู่มือการใช้บริการ ศูนย์บริการการศึกษา
 • (1.6.2) https://ces.wu.ac.th/registrar/notice/student_new.pdf  คู่มืองานทะเบียนนักศึกษา
 • (1.6.3) https://hro.wu.ac.th/wukm/ คลังความรู้ คู่มือ/งานแปล /ผลงานวิจัย /บทความทางวิชาการ /ผลงานเชิงพัฒนาตามภารกิจหลัก
 • (1.6.4) https://sciencepark.wu.ac.th/rdflow-r ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คำอธิบาย แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีเนื้อหาของการใช้จ่ายงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คำอธิบาย แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปี มีรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

นโยบายการบริหารงานบุคคล คำอธิบาย แสดงนโยบายการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังมีผล บังคับใช้ในปีที่ประเมิน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล คำอธิบาย แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดรับกับนโยบายบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล คำอธิบาย จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่สถาบัน อุดมศึกษาจัดทำขึ้นประกอบด้วย เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปี คำอธิบาย แสดงผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลที่มีรายละเอียดในการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คำอธิบาย ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งอธิบายพอสังเขป

 • (1.13.1) https://ces.wu.ac.th/main/?page_id=1977 บริการของศูนย์บริการการศึกษา
 • (1.13.2) https://cte.wu.ac.th/policyTL.php นโยบายและการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
 • (1.13.3)  https://dsa.wu.ac.th/?cat=3 กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • (1.13.4) https://coop.wu.ac.th/?page_id=18552 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านสหกิจศึกษา (จำนวนนักศึกษาสหกิจและรางวัลด้านสหกิจศึกษา)
 • (1.13.5) https://cse.wu.ac.th/?page_id=22845 บริการด้านการเรียนการสอนและการเรียนปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลหลักสูตรที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาอนุมัติ  คำอธิบาย จะต้องมีข้อมูลหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 

ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ คำอธิบาย ระบุข้อมูลให้บริการทางวิชาการ ภาพถ่าย (ถ้ามี)

 • (1.15.1) https://cas.wu.ac.th/ita-cas1-15 แผนงานการบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ
 • (1.15.2) https://cas.wu.ac.th/ เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา คำอธิบาย ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษา

ข้อมูลผลงานวิชาการ คำอธิบาย  แสดงข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

 • (1.17.1) https://shorturl.asia/zIaBg ข่าวผลงานวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ
 • (1.17.2) https://shorturl.asia/VEBzy ข่าวผลงานวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริการวิชาการ
 • (1.17.3) https://sciencepark.wu.ac.th/performance  ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (1.17.4) https://sciencepark.wu.ac.th/news ข่าวสารการให้บริการวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม คำอธิบาย แสดงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

 • (1.18.1) https://riie.wu.ac.th/?page_id=22723 ระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
 • (1.18.2) https://sciencepark.wu.ac.th/wuip  ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและกระบวนการอนุญาติให้ใช้สิทธิ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

Scroll to Top